Piramida d.o.o.
Ampule Bočice Kvaliteta Studije slučaja O Piramidi
O Piramidi O Piramidi
Specificirana bočica puca na stroju za punjenje? Nikakav problem za nas!
Više info


Opći uvjeti prodaje proizvoda Piramida d.o.o.

PODRUČJE PRIMJENE

Ovi Opći uvjeti prodaje proizvoda Piramida d.o.o. (u daljnjem tekstu: Uvjeti) sastavni su dio svih ugovora o prodaji između Piramida d.o.o. i kupaca proizvoda iz asortimana Piramida d.o.o. Kupnjom proizvoda iz asortimana Piramida d.o.o. kupac prihvaća ove Uvjete.

Ovi Uvjeti primjenjuju se u svim slučajevima prodaje proizvoda od strane Piramida d.d, osim ako ugovorom/ponudom između Piramida d.o.o. i kupca nije drugačije ugovoreno.

KOLIČINE ZA NARUDŽBU

Minimalne količine za narudžbu jednog tipa proizvoda:

  • 100.000 komada - bočice
  • 300.000 komada – ampule
Piramida može prihvatiti i narudžbe manjih količina od navedenih, ali će u tom slučaju dodatno naplatiti podešavanje stroja i to 800,00 EUR kod bočica odnosno 500,00 EUR kod ampula.

POTVRDA NARUDŽBE

Narudžba se smatra prihvaćenom nakon što Piramida d.o.o. pošalje potvrdu pisanim putem (e-mail, fax). Ukoliko Piramida d.o.o. nije u mogućnosti ponuditi rok isporuke naveden u narudžbi, primjenjivat će se rok isporuke naveden u potvrdi narudžbe.

Naručenom količinom se smatra količina navedena u potvrdi narudžbe, ukoliko je različita od one navedene u narudžbi kupca. Kupac ima pravo prigovora na korekciju količine iz narudžbe od strane Piramide d.o.o. u roku 24 sata po primitku potvrde narudžbe.

ISPORUKA

Piramida zadržava pravo da pri isporuci pojedinog artikla na pojedinim paletama mogu biti isporučena do tri različita serijska broja identičnog proizvoda kao i pravo isporuke nepotpune palete.
Piramida zadržava pravo da pri isporuci pojedinog artikla odstupa od naručene količine i to za:

  • ± 5 % za naručene količine iznad 1.000.000 komada ampula
  • ± 7 % za naručene količine manje od 1.000.000 komada ampula
  • ± 5 % za naručene količine iznad 500.000 komada bočica
  • ± 7 % za naručene količine manje od 500.000 komada bočica

PREUZIMANJE ROBE

U slučaju da kupac kasni s preuzimanjem robe, odnosno odgađa s preuzimanjem robe, kupac je dužan Piramidi d.o.o. platiti ležarinu od 0,1% vrijednosti robe po danu, za svaki dan zakašnjenja. Ležarina ne može iznositi više od 10% ukupne vrijednosti robe.

OPCIJA PONUDE

Ponuda vrijedi 7 dana.

PLAĆANJE

Plaćanje se vrši avansno (najmanje 3 dana prije isporuke) u iznosu 100% ukupne cijene, ukoliko nije drugačije navedeno u važećoj ponudi ili određeno ugovorom.
Za kašnjenje kod plaćanja zaračunava se zatezna kamata u visini od 12% godišnje.
Paritet je EXW prema INCOTERMS 2010, ukoliko nije drugačije navedeno u ponudi ili ugovoru.

PRIGOVOR

Prigovor se daje u pisanom obliku i to u roku od 15 dana od zaprimanja robe od strane kupca za vidljive nedostatke, odnosno u roku od 12 mjeseci od zaprimanja robe od strane kupca za skrivene nedostatke.

Prigovor obavezno mora sadržavati Piramidin serijski broj proizvoda, naziv proizvoda, datum proizvodnje, količinu neodgovarajućih proizvoda te opis i postotak ustanovljenih grešaka. Također, kupac je dužan dostaviti uzorke neodgovarajućih proizvoda. Proizvode za koje se utvrdi da su neodgovarajući, kupac može vratiti samo nakon pisanog odobrenja Piramide d.o.o. U dogovoru s kupcem, Piramida će zamijeniti neodgovarajući proizvod ili će kupcu nadoknaditi uplaćena sredstva. Piramida d.o.o. ne odgovara za štetu iznad iznosa vrijednosti neodgovarajućih proizvoda.

PAKIRANJE

Proizvodi Piramida d.o.o. se pakiraju se u polipropilenske kutije. Kutije se slažu na euro palete dimenzija 1200 x 800 mm i omataju stretch folijom.

SKLADIŠTENJE

Roba mora biti skladištena u zatvorenom, suhom i čistom prostoru, zaštićena od vanjskih utjecaja.

VLASNIŠTVO ROBE

Roba ostaje u vlasništvu Piramida d.o.o. sve dok na poslovnom računu Piramida d.o.o. ne bude evidentirana uplata pune cijene robe, uključivo sa svim sporednim troškovima navedenim na računu.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Za sve sporove koji bi proizašli iz ovih Uvjeta ili u vezi s njima, odnosno iz ugovora između Piramida d.o.o. i kupca ili u vezi s njima, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njihova valjana nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom izabranom sudištu hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

SALVATORSKA ODREDBA

Ukoliko se bilo koja odredba ovih Uvjeta pokaže ništavnom, ostale odredbe Općih uvjeta poslovanja ostaju na snazi. Ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja je najbliža trgovačkom cilju koji su ugovorne stranke htjele postići ranijom odredbom koja je proglašena ništavnom. Ukoliko ima više ništavnih odredbi, ova klauzula se primjenjuje za svaku ništavnu odredbu.

VIŠA SILA

Piramida d.o.o. nije odgovorna za bilo koju štetu, povećani trošak ili gubitak koji bi kupac pretrpio ili bi mogao pretrpjeti zbog zakašnjenja ili neizvršenja obveza od strane Piramida d.o.o. u slučajevima kao što su, između ostalog: rat, invazija, djelovanje vanjskog neprijatelja, terorističko djelovanje, neprijateljstva (bez obzira na to je li rat objavljen), građanski rat, pobuna ili ustanak, djelovanja Vlade ili djelovanja koja su u skladu s bilo kojim zahtjevima Vlade; pojava epidemije; slučajevi kao što su, između ostalog, potresi, tornada, orkani i požari; bitan zastoj u poslovanju kao posljedica sudskih naloga, zabrana ili sličnih naloga koje su dobile treće strane; kolektivni radni sporovi, ili štrajkovi, ili radnje prosvjednika; nesreće na strojevima postrojenjima ili dijelovima postrojenja koja se koriste za izvršenje obveza prema kupcu.

U slučajevima iz prethodnog stavka Piramida d.o.o. ima pravo, bez ikakvih obveza ili odgovornosti prema kupcu, u cijelosti ili djelomično odustati ili otkazati narudžbe koje je preuzela.Kontakt Obratite nam se za više informacija o suradnji s nama.

Isprintaj isprintaj  |  Na vrh na vrh

Standardne ampule Po mjeri
Standardne Injekcijske Za tablete S navojem - ON type Po mjeri
Profil tvrtke Povijest Referentna lista Proizvodnja Okoliš Opći uvjeti prodaje Kontakt